ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • 11049
  알고리즘/acmicpc 2016. 7. 24. 12:14

  DP의 예시로 알고리즘 책에서 자주 나오는 유형


  DP는 배열의 인덱스 값을 얼마나 유용하게 잘 사용하느냐에 달려있는 것 같다.


  dp[FROM][TO] : FROM부터 TO까지의 행렬들을 곱할 때의 값


  위 값을 통해서 지속적으로 업데이트 해나가면 문제를 풀 수 있다.


   
  #include<cstdio>
  
  #define MAXN 500
  
  int dp[MAXN][MAXN];
  
  int data[MAXN][2];
  
  int main() {
  	int N;
  	int i, j, len;
  
  	freopen("input.txt", "r", stdin);
  	scanf("%d", &N);
  
  	for (i = 0; i < N; i++)
  		scanf("%d%d", &data[i][0], &data[i][1]);
  
  	for (len = 1; len < N; len++) {
  		for (i = 0; i + len < N; i++) {
  			for (j = i; j < i+len; j++) {
  				if (dp[i][i + len] == 0 ||
  					dp[i][i + len] > dp[i][j] + dp[j + 1][i + len] + data[i][0] * data[j + 1][0] * data[i + len][1])
  					dp[i][i + len] = dp[i][j] + dp[j + 1][i + len] + data[i][0] * data[j + 1][0] * data[i + len][1];
  			}
  		}
  	}
  
  	printf("%d\n", dp[0][N - 1]);
  
  	return 0;
  
  }
  

  '알고리즘 > acmicpc' 카테고리의 다른 글

  11437  (0) 2016.07.30
  2253  (0) 2016.07.24
  2229  (0) 2016.07.24
  4307  (0) 2015.10.17
  1577  (0) 2015.10.16

  댓글

Designed by Tistory.